XƯỞNG SẢN XUẤT

KHải Hồng, nội thất gỗ, Nội Thất Khải Hồng, sản xuất nội thất, xưởng sản xuất,
Công đoạn chà nhám
KHải Hồng, nội thất gỗ, Nội Thất Khải Hồng, sản xuất nội thất, xưởng sản xuất,
Bộ phận chà nhám đang gấp rút thực hiện công việc

KHải Hồng, nội thất gỗ, Nội Thất Khải Hồng, sản xuất nội thất, xưởng sản xuất,

KHải Hồng, nội thất gỗ, Nội Thất Khải Hồng, sản xuất nội thất, xưởng sản xuất,
Công đoạn ghép gỗ

KHải Hồng, nội thất gỗ, Nội Thất Khải Hồng, sản xuất nội thất, xưởng sản xuất,

KHải Hồng, nội thất gỗ, Nội Thất Khải Hồng, sản xuất nội thất, xưởng sản xuất,

KHải Hồng, nội thất gỗ, Nội Thất Khải Hồng, sản xuất nội thất, xưởng sản xuất,

Share